اندیشه سیاسی محقق اردبیلی
39 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1380 - شماره 16
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده در مقدمه‏ای کوتاه به معرفی اجمالی کتاب پرداخته، سؤال اصلی و فرضیه خود را بیان کرده است. سؤال اصلی او این است که حکومت در دوره غیبت چه وضعی پیدا می‏کند و در صورت وجود حکومت مشروع، گستره اختیارات حاکم مشروع تا چه میزانی است؟ فرضیه نویسنده نیز چنین است: از نظر محقق اردبیلی حاکمیت بر مردمان تنها برای معصوم علیه‏السلام جایز است و در عصر غیبت همه کسانی که ادعای حاکمیت دارند، جائرند، مگر فقیهان جامع الشرایط که نایب امام علیه‏السلام و مأذون از سوی ایشان به طریق عام هستند. فقها غیر از موارد مستثنا، تمامی اختیارات معصوم را در عرصه‏های سیاسی و اجتماعی دارا هستند. روش نویسنده در باز خوانی اندیشه سیاسی، تکیه بر «روش جامعه‏شناسی معرفت» است. در این روش ادعا می‏شود که اندیشه‏های سیاسی فرزند زمانه خود هستند، از این رو شناخت اندیشه از طریق شناخت دولت مهم یک دوره که محقق در آن می‏زیسته، ممکن می‏گردد. به همین دلیل، فصل اول به زندگی و اوضاع سیاسی و مذهبی عصر محقق اردبیلی اختصاص یافته است...